Månedens profil - mars/april 2001
Susanne Schneider, Tandberg Data ASA

Susanne Schneider trives godt i sin stilling hos Tandberg Data. - Selskapet opererer i en spennende vekstbransje med et globalt marked, men med sterke og store konkurrenter i USA og Japan. Tandberg Data produserer og selger produkter for datalagring. Vi har mange utfordringer fremover, men jeg har tro på at vi vil mestre disse.

- Tidligere tok jeg det for gitt at alder og kjønn var uvesentlig - så lenge arbeidsoppgavene ble mestret. I dag har jeg større grunn til å være trygg på egen kompetanse, men er erfaren nok til å være ydmyk. Evne til å bidra og effektivitet avhenger mye av ens forhold til de en jobber sammen med, og særlig ens nærmeste overordnede. Gjensidig tillit og respekt er viktige forutsetninger for en effektiv, skapende og hyggelig arbeidstilværelse.

Kvinnebasen lurer på om Susanne Schneider har hatt noen bevisst karriereplan?
- Veien har blitt til underveis. Men slik er det vel med de fleste planer – stadig gjenstand for revisjoner. Hadde dere spurt meg om karrieremålet for 14 år siden, hadde svaret vært partner i et forretningsadvokatfirma. Mine første 12 år i arbeidslivet var i tråd med et slikt mål; advokatfullmektig hos Vogt & Co, trainee ved EU kommisjonen i Brussel, dommerfullmektig ved Asker og Bærum herredsrett. Som advokat i Elkem – og senere i Aker Yards – fikk jeg også mulighet til å delta aktivt i forretningsvirksomhet. Dette trivdes jeg med, hvilket igjen førte til beslutningen om å skaffe meg mer kompetanse innen finans, strategi, marketing og ledelse.

Susanne tok MBA på International Institute of Management Developement (IMD) i Sveits.
- Det er kanskje ikke så mange norske kvinner med fagkombinasjonen jus og MBA, og flertallet av MBA kandidatene er fortsatt menn. Etter endt MBA program hadde jeg et klart ønske om å praktisere de nyervervede kunnskapene - særlig innen finans, strategi og marketing. Stillingen som vice president, forretningsutvikling, i Tandberg Data var midt i blinken.

Susanne har flere styreverv, og vi spør om hva oppgavene som styremedlem innebærer.
- Etter min vurdering er styrets viktigste oppgave å skape et godt fundament for selskapets verdiskapning. Først og fremst ved å ansette en daglig leder som kan samle et kompetent lederteam til å utvikle og sette strategi ut i praksis. Kontrollfunksjonen til et styre er viktig, men styret bør fokusere på sin funksjon som støttespiller for administrasjon og eierne i utviklingen av virksomheten.
Jeg synes styrearbeide er interessant, og føler at jeg kan være en bidragsyter. Oppgavene er nært beslektet med min rolle som VP Business Development, og der kreves det blant annet en overordnet helhetstenkning.

Til sist spør vi henne om hvilke fordeler et tiltak som Kvinnebasen gir?
- Basen gir kvinner mulighet til å profilere og synliggjøre seg på en diskre måte. Mange av oss unngår å bli profilert i dagspressen. Dessuten har Kvinnebasen en viktig sidefunksjon; den kan fungere som en inspirasjonskilde for unge kvinner som står overfor utdannelses- eller karrierevalg.

Susanne Schneiders profil

Profilarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 19.03.2001