kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

97 prosent av kandidatene som fikk henvendelse som følge av sin registrering i Kvinnebasen i 2003 har høyere utdanning, og det er kvinner med bakgrunn fra privat sektor som er mest etterspurt for styre- og lederposisjoner, viser undersøkelse blant kandidatene for 2003 foretatt av Aetats analyseavdeling.

I løpet av 2003 har Kvinnebasen fått ny design og forbedret funksjonalitet med mulighet for kandidatene til selv å oppdatere egen kompetanseprofil. Undersøkelsen viser en klar økning av antall registrerte kvinner som bruker basen, og flertallet sjekker egen profil.
- Den nye funksjonaliteten fungerer etter Aetats målsetning om å gjøre Kvinnebasen mer brukervennlig. Kvinnene er mer aktive enn tidligere, og hele 900 nye kandidater har registret seg i basen det siste året. Det viser at kvinner stadig ønsker å synliggjøre sin kompetanse og er villige til å påta seg styre- og lederansvar, sier Andrea Kilen kommunikasjonsdirektør i Aetat.

Til sammen har 20 prosent av kandidatene som har svart på undersøkelsen fått henvendelser fra arbeids- og oppdragsgivere som følge av sin registrering i Kvinnebasen, det vil si at 218 kandidater har fått muligheten til å bekle lederstillinger, fått styreverv, holde foredrag, komme med uttalelser i media og annet i 2003.
- Kvinnebasen er et kostnadsfritt og lett tilgjengelig redskap for alle på jakt etter kandidater til styre- og lederposisjoner. Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke Kvinnebasen, sier Kilen med oppfordring til arbeids- og oppdragsgivere om å ta basen mer i bruk.

Bakgrunn for spørreundersøkelsen

Kvinnebasen har vært operativ siden juni 1999. Det har vært ønskelig å få tilbakemeldinger fra de registrerte i basen for å se i hvilken grad databasen blir brukt med hensyn til rekruttering av kvinner til lederstillinger og verv. Undersøkelsen, foretatt av Aetats analyseavdeling, vil også danne et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til strategi, markedsføring og utvikling av databasen. Liknende spørreundersøkelser ble foretatt høsten 2000, høsten 2001 og høsten 2002. Det er foretatt sammenlikninger der det er hensiktsmessig. Undersøkelsen tok sikte på å finne ut:

  • hvor mange henvendelser kandidatene har fått til sammen som følge av registrering i Kvinnebasen
  • hvor henvendelsene kommer fra
  • hva som ble utfallet av kontakten
  • bakgrunnen (utdanning, alder, bosted) til kandidatene som blir kontaktet av oppdragsgivere
  • hvordan kandidatene selv bruker Kvinnebasen

Spørreundersøkelsen ble sendt ut elektronisk til 2811 kandidater som vises i Kvinnebasen pr april 2003. 1103 av 2811 mulige kandidater har svart på spørreundersøkelsen, det vil si 39,2 prosent. I 2002 var svarprosenten høyere med 47,8 prosent.

Antall henvendelser som følge av Kvinnebasen

Nesten 20 prosent av kandidatene fikk én eller flere henvendelser som følge av registreringen i Kvinnebasen i 2003. Til sammen har de 1103 kandidatene som har svart på spørreundersøkelsen, fått 218 henvendelser. Samlet sett har altså registrering i Kvinnebasen gitt kandidatene 218 muligheter til å bekle lederstillinger, fått styreverv, holde foredrag, komme med uttalelser i media og annet i 2003. Dette er en nedgang på 7 prosentpoeng siden tilsvarende undersøkelse for 2002.

Underrapportering av antall henvendelser

Det er mulig at mange henvendelser kvinnene har fått ikke har blitt fanget opp i undersøkelsen. Det er særlig to kommentarer som kan knyttes til dette:

  1. For det første kan det finnes (personer) registrerte kvinner som har fått henvendelse, men som ikke har svart på den elektroniske undersøkelsen.
  2. For det andre er det nødvendig å fokusere på hvorvidt oppdragsgiver oppgir Kvinnebasen som kilde eller ikke når kandidater blir kontaktet. For eksempel svarer noen av kandidatene: "Det er vanskelig å svare på spørsmålet om hvor henvendelsen kommer fra. Jeg får jevnlig spørsmål fra journalister, men vet ikke hvordan de har funnet frem til meg". Kanskje er Kvinnebasen brukt uten at kvinnene vet det.

Totalt kan disse to forholdene derfor tale for at undersøkelsen kan representere en underrapportering i forhold til hvor mange henvendelser til kandidatene en registrering i Kvinnebasen har resultert i.

Flest jobbtilbud, færre tilbud om styreverv

Kvinnebasen er et verktøy for ulike brukergrupper til å finne kandidater til lederstillinger, til verv i styrer, råd og utvalg, til å finne foredragsholdere og eksperter som kan uttale seg i media.

Av kandidatene i undersøkelsen som har fått én henvendelse, har 27 prosent av dem fått jobbtilbud fra rekrutteringsbyrå. 14 prosent har fått tilbud om verv i det private næringslivet. Til sammenlikning har kun 5 prosent fått forespørsel om verv fra offentlig sektor.

  2002 2003
Jobbtilbud fra rekrutteringsbyrå 30,4 % 27 %
Jobbtilbud direkte fra arbeidsgiver 8,5 % 0
Tilbud verv, privat næringsliv 15,6 % 14 %
Tilbud verv, organisasjon 4,5 %   4 %
Forespørsel foredrag 6,7 %   7 %
Forespørsel media 6,7 %   9 %
Tilbud verv, offentlig sektor 5,4 %   5 %
Annet 22,3 % 34 %
Sum 100 % (N=224)

100 % (N=152)

Hva blir utfallet av kontakten?

Av kandidatene som har blitt kontaktet av oppdrags- eller arbeidsgiver, har 218 svart på hva utfallet av kontakten ble. 31 prosent svarte ja til henvendelsene. Det er en nedgang på 17 prosentpoeng fra i 2002. 53 prosent svarte nei til henvendelsene i 2003 mot 52 prosent året før.

Når det gjelder tilbud om verv i privat, offentlig sektor og i organisasjoner, takket 38 prosent av kandidatene ja til tilbudet. Til sammenlikning takket hele 60 prosent ja i 2002. På henvendelser fra rekrutteringsbyråer takket 12 prosent ja til tilbud. 13 prosent takket ja til å holde foredrag mot 64 prosent året før.

De fleste som takket nei oppgir at henvendelsen ikke er interessant som grunn (41 %). Noen få takket nei på grunn av tidsknapphet som skyldes jobb/verv og enda færre grunnet jobb/familie. Svært få oppgir tidsknapphet grunnet familiesituasjon som årsak.

Fordeling av henvendelsene blant kandidatene

218 av de 1103 kandidatene som har svart på undersøkelsen har fått én eller flere henvendelser som følge av sin registrering i Kvinnebasen i 2003. Det vil si en andel på 19,8 prosent av kandidatene. Dette er en nedgang på 7,3 prosentpoeng fra forrige år med en andel på 27,1 prosent. Hele 80 prosent av kandidatene har aldri fått noen henvendelser. En av kvinnene som er registrert reagerer spesielt på at hun aldri har fått noen henvendelser, på tross av at hun oppgir å ha: "...toppledererfaring fra både konkurranseutsatt næringsliv og politisk ombud i tillegg til kompetanse innen forskning, språk og internasjonal kultur".

Antall henvendelser fordelt blant kandidatene

Andel av totalen

10 + 0,2 %
5-10 0,5 %
2-4   5,3 %
én 13,8 %
ingen   80,2 %
Sum 100 % (N=1103)

Hvilke kandidater får henvendelser?

Sektor

Av de som har svart undersøkelsen er 524 kandidater av 1103 tilknyttet privat sektor, 202 offentlig sektor, 19 politikk, 236 forskning og utdanning, 53 kultur og media og 69 kandidater som svarer annen tilknytning.

Ser vi på sektortilknytningen til de kandidatene som fikk henvendelser som følge av registrering i Kvinnebasen i 2003, er det de med tilknytning til privat sektor som fikk flest henvendelser – uansett hvilket antall henvendelser det er snakk om. Her ser vi også at andelen har økt betraktelig fra 2002. Derimot ser vi en nedgang i henvendelser til kvinner fra andre sektorer som politikk og media/kultur.

  2002 2003
Sektortilknytning Andel som har fått henvendelse Andel som har fått henvendelse
Privat næringsliv 21,8 % 54 %
Politikk 17,6 % 2 %
Annet 17,1 % 7 %
Offentlig sektor 16,7 % 17 %
Forskning og utdanning 16,0 % 17 %
Media/kultur 8,6 % 3 %
Sum 100 % 100%

Alder

Det er i aldersgruppene 31-40 og 41-50 at vi finner de kandidatene som får flest henvendelser. Dette gjelder uansett om en mottar én eller flere henvendelser. Resultatet er tilnærmet likt 2002.

Aldersgruppe Har fått henvendelse
20 til 30  6 %
31 til 40 36 %
41 til 50 39 %
51 til 60 17 %
Over 60 2 %
Sum

100 %

Utdanning

97 prosent av kvinnene som har fått en eller flere henvendelser har utdanning fra høyskole eller Universitet.

Antall år registrert i basen
Det er gruppen som har vært registrert i basen i 3 år som har fått flest henvendelser.

Antall år registrert

Har fått henvendelse

0-1 år

8

2 år

22 %

3 år

26 %

4 år

19 %

5 år

24 %

Sum

100 %

Geografisk tilhørighet
De fleste av henvendelsene går til kandidater som er bosatt i Oslo og Akershus. Deretter er det et langt hopp til de andre fylkene.

Bosted

Andel som har fått henvendelser

Østfold    

  1 %

Akershus

 24 %

Oslo

35 %

Oppland

  2  %

Hedmark

  1  %

Buskerud

  2  %

Vestfold

  3  %

Telemark

  2  %

Aust-Agder

  1  %

Vest-Agder

  1  %

Rogaland

  2  %

Hordaland

  9  %

Sogn og Fjordane

  2  %

Møre og Romsdal

  1  %

Sør-Trøndelag

  5  %

Nord-Trøndelag

  1  %

Nordland

  3  %

Troms

  5  %

Finnmark

  0 %

Utenfor Norge

  1  %

Sum

          100 %  (N=218)

Hva bruker kandidatene Kvinnebasen til?

60 prosent, en økning fra 52,7 prosent i 2002, av kandidatene har svart at de bruker Kvinnebasen til ulike formål. Ser en nærmere på hva slags formål de 663 kandidatene som bruker basen aktivt har, finner en at de fleste bruker den til å sjekke egen profil, dernest surfer de i basen.

  2002 2003
Surfe i basen (nyheter/profiler) 58,0 % 29,4 %
Sjekke egen profil 48,9 % 41,3 %
Finne foredragsholder, intervjuobjekt 16,3 % 6,7 %
Finne kandidater til lederstillinger,
styreverv og lignende
13,1 % 4,9 %
Annet 12,0 % 10,3 %

Oppsummering

Nesten 20 prosent av kandidatene fikk én eller flere henvendelser som følge av sin registrering i Kvinnebasen 2003. 97 prosent av kandidatene som har fått henvendelser har høyere utdanning. Det er en økning av antall registrerte kvinner som bruker basen, og majoriteten sjekker egen profil. 31 prosent av kandidatene i Kvinnebasen takket ja til de ulike henvendelsene de fikk. Det er flest henvendelser fra rekrutteringsbyråer med jobbtilbud. Dernest følger tilbud om verv, og da flest fra privat næringsliv.


Kvinnebasen 07.09.2004