Bruk av Kvinnebasen

Flere kandidater får henvendelse 

En ny spørreundersøkelsen viser at 19 prosent av kandidatene har fått én eller flere henvendelser som følge av registreringen i Kvinnebasen. - Vi vet at det forekommer underrapportering, og dette gjør at vi kan regne med at enda flere har fått henvendelser, sier en fornøyd Likestillingsdirektør Ingunn Yssen. I fjor fikk 16 prosent av kandidatene som henvendelser som følge av Kvinnebasen.               

- Denne utviklingen viser at Kvinnebasen er et nyttig verktøy. Kvinnebasen er ikke bare et middel for å bedre likestillingen mellom menn og kvinner på ledernivå i Norge, men databasen er også nyttig for insitusjoner, bedrifter og organisasjoner på jakt etter de "beste hodene". Både offentlig og privat sektor vil tjene på å bruke Kvinnebasen hyppigere for å finne kvalifiserte kandidater til lederstillinger og styreverv. Jeg tror det bare er et tidsspørsmål før flere moderne bedriftsledere skjønner hvilket potensial Kvinnebasen har - disse bedriftene vil ha et konkurransefortrinn i fremtiden.

Bakgrunn 
Spørreundersøkelsen ble sendt ut elektronisk til 1211 kandidater som vises i Kvinnebasen, og hvor også Kvinnebasen er deres eier. Dette inkluderer også 100 kandidater som vises i SNDs styrekandidatbase. 619 kandidater svarte på spørreskjemaet - en svarprosent på 51,1 prosent. Kandidatene som er registrert i Forskerbasen, men som har samtykket til også å vises i Kvinnebasen, har ikke mottatt spørreskjemaet (737 kandidater per 01.10.2001).

 Undersøkelsen tok sikte på å finne:

  • hvor mange henvendelser kandidatene har fått til sammen som følge av Kvinnebasen
  • hvor mange henvendelser per kandidat 
  • hvor henvendelsen kommer fra
  • hva som ble utfallet av kontakten
  • hvordan kandidatene selv bruker Kvinnebasen

Antall henvendelser som følge av Kvinnebasen
Til sammen har de 619 kandidatene som har svart på undersøkelsen, fått mellom 195 og 294 henvendelser. Tas det et gjennomsnitt av disse ytterverdiene, har kvinnene i denne spørreundersøkelsen fått 245 muligheter til å bekle lederstillinger, styreverv, eller holde foredrag og uttale seg til media. 

Fordeling av henvendelsene blant kandidatene
I praksis varierer imidlertid antall henvendelser mellom kandidatene. Totalt har 118 av 619 fått én eller flere henvendelser som følge av registrering i databasen. Altså har 19,1 prosent av kandidatene i undersøkelsen fått mulighet til å takke ja eller nei til en eller annen form for henvendelse (i spørreundersøkelsen fra 2000 utgjorde denne andelen 15,7 prosent).

Antall henvendelser fordelt blant kandidatene Andel av totalen (619)
10 + 0,3 % (2)
5-10 0,8 % (5)
2-4   6,0 % (37)
én 12,0 % (74)
ingen   80,9 % (501)

12 prosent av kandidatene har fått én henvendelse, mens omtrent 7 prosent har fått to eller flere henvendelser. 80,9 prosent av kandidatene i undersøkelsen har ikke fått noen henvendelser som følge av registrering i databasen.

Det er mulig at mange som har fått henvendelse ikke har blitt fanget opp i denne undersøkelsen. Det er særlig to kommentarer som kan knyttes til til dette:

  1. For det første vites det med sikkerhet at det finnes personer som har fått henvendelse som ikke har svart på spørreskjemaet. Muligens er det slik at kvinner som har blitt kontaktet typisk grunnet tidsknapphet, ikke prioriterer en slik spørreundersøkelse.
  2. For det andre er det nødvendig å fokusere på hvorvidt kilden, i dette tilfellet Kvinnebasen, oppgis når kandidatene blir kontaktet. Eksempelvis oppgir ikke rekrutteringsselskaper alltid kilden for opplysningene når en kandidat kontaktes. Muligens er det derfor noen som ikke vet om Kvinnebasen er årsaken til at de har blitt kontaktet og derav ikke rapporterer noen kontakt.

Total kan disse to forhold derfor tale for at undersøkelsen representerer en underrapportering i forhold til hvor mange som faktisk har fått henvendelse som følge av registreringen i basen. Denne antakelsen styrkes ved to kontrollspørsmål som ble gitt i spørreundersøkelsen. Kandidatene ble spurt om de hadde fått ny arbeidsgiver/stilling eller fått styreverv i løpet av de siste to årene. 57,4 prosnt av kandidatene svarte at de hadde endret stilling eller fått ny arbeidsgiver, og 28,3 prosent av kandidatene oppga at de har fått styreverv. Det kan være grunn til å tro at noen av disse endringene skyldes registrering i Kvinnebasen selv om dette ikke fremgår av undersøkelsen. Hvis denne antakelsen er riktig, vil en større andel enn 19,1 prosent ha fått henvendelse som følge av registrering i Kvinnebasen.

Flest jobbtilbud, færre tilbud om styreverv
Blant de kandidatene som har svart at de har fått én henvendelse,  viser undersøkelsen at det først og fremst er jobbrekrutteringsbyråer som bruker Kvinnebasen. Over 60 prosent av kandidatene svarer at de har fått tilbud om jobb fra rekrutteringsbyråene. Mest oppsiktsvekkende er det at det kommer flere tilbud om verv fra privat enn fra offentlig sektor. Knappe 3 prosent har svart at de har fått tilbud om verv i offentlig sektor, mot 11 prosent i privat sektor.

Jobbtilbud fra rekrutteringsbyrå 60,8 %
Jobbtilbud direkte fra arbeidsgiver 16,2 %
Tilbud verv, privat næringsliv 10,8 %
Tilbud verv, organisasjon   6,8 %
Forespørsel foredrag   6,8 %
Forespørsel media   5,4 %
Tilbud verv, offentlig sektor   2,7 %

Ikke interessante nok tilbud
Av de kandidatene som har fått én henvendelse, takker 30 prosent ja til henvendelsen og 70 prosent takker nei. De fleste av dem som takker nei oppgir at forespørselen ikke er interessant nok (88,5 prosent). Kun 3,8 prosent av kandidatene takker nei på grunn av tidsknapphet som skyldes henholdsvis familiesituasjon og  tidsknapphet grunnet jobb/verv. Enda færre velger å takke nei på grunn av tidsknapphet som følge av kombinasjonen jobb og familie (1,9 prosent). Disse tallene avkrefter myten om at kvinner ikke tar på seg lederansvar fordi de prioriterer familieliv. 

Hvilke kandidater får henvendelser?
Det er flest kandidater med tilknytning til det private næringsliv som får henvendelser. Færrest forespørsler får de som er tilknyttet media/kultur.

Sektortilknytning Andel som har fått henvendelse
Privat næringsliv 21,8 %
Politikk 17,6 %
Annet 17,1 %
Offentlig sektor 16,7 %
Forskning og utdanning 16,0 %
Media/kultur   8,6 %

Det er mye som tyder på at det er en positiv sammenheng mellom antall registrerte år i Kvinnebasen og muligheten til å få henvendelser. Jo lenger en har vært registrert i basen, desto større er sannsynligheten for at en får én eller flere henvendelser.

Antall år registrert i basen Andel som har fått henvendelse
0-1 år   9,5 %
2 år 25,3 %
3 år 29,8 %

Prosentvis er det de kandidatene som er bosatt utenfor Norge som har fått flest henvendelser (50 prosent). Rent tallmessig betyr dette at 3 av 6 som er bosatt i utlandet, har mottatt henvendelse som følge av registrering i Kvinnebasen. Til sammenligning har 19 prosent av kandidatene i Oslo fått henvendelse - det vil si 52 av de 269 personene som har svart på undersøkelsen. I fem fylker har ingen av kandidatene fått henvendelse som følge av registreringen: Oppland, Vest-Agder, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.

Bosted Andel som har fått henvendelse
Utenfor Norge 50,0 % (3 av 6)
Telemark 38,5 % (5 av 13)
Østfold 36,4 % (4 av 11)
Nordland 28,6 % (2 av 7)
Sør-Trøndelag 25,0 % (4 av 16)
Sogn og Fjordane 22,2 % (2 av 9)
Akershus 22,0 % (27 av 118)
Hordaland 21,6 % (5 av 23)
Rogaland 19,4 % (6 av 31)
Oslo 19,3 % (52 av 269)
Nord-Trøndelag 18,2 % (2 av 11)
Buskerud 15,8 % (3 av 19)
Aust-Agder 14,3 % (1 av 7)
Hedmark  12,5 % (1 av 8)
Vestfold 10,0 % (2 av 20)
Troms  0 av 16
Oppland 0 av 13
Finnmark 0 av 8
Vest-Agder 0 av 8
Møre og Romsdal 0 av 6

Kandidatene kan bli flinkere til å bruke basen selv
53,5 prosent av kandidatene har svart at de ikke bruker Kvinnebasen selv. Kandidatene som bruker basen selv, kunne i undersøkelsen krysse av for forskjellige alternativer. Mange av dem surfer i basen - det vil for eksempel si at de lese nyheter, månedens bedrift o.l. (29,1 prosent). Også mange bruker basen til å sjekke sin egen profil (27 prosent). 8,7 prosent bruker basen til å finne foredragsholdere og intervjuobjekter. De færreste finner kandidater til lederstillinger, styreverv og liknende - knappe 7 prosent. 


  Kvinnebasen
LN 07.11.2001