Nyheter
27 august 2001

 LiB2 undersøkelsen - et mer likestilt næringsliv?

Den første delrapporten fra spørreundersøkelsen i Likestilling i Bedriftene (LiB2) viser at vi er nærmere et mer likestilt næringsliv i Norge enn tidligere. Undersøkelsen viser flere positive tendenser: Kvinnene i undersøkelsen har hatt flere opprykk enn menn de siste tre årene, flertallet av menn og kvinner mener bedriftene kan sette i gang tiltak for å styrke andelen kvinnelige ledere, og noe overraskende; de fleste menn og kvinner oppfatter kvotering som at begge kjønn er like godt kvalifisert og at det underrepresenterte kjønn får jobben

Prosjektet ”Likestilling i Bedriftene” har som målsetting å arbeide for kulturendring i bedriftene for å gjøre dem mer attraktive for både kunder og arbeidstakere. Hensikten med prosjektet er å øke bedriftens konkurransekraft gjennom å lære bedriften metoder for å få til økt mangfold, fleksibilitet og likeverd. Prosjektet er støttet av blant annet av NHO, LO, SND, Landbrukets arbeidsgiverforening i tillegg til flere landsforeninger. Nylig kom den første delundersøkelsen om prosjektet. Undersøkelsen er utført i 9 bedrifter og i alt deltok ca 1500 personer.

Kvinner rykker hurtigere opp
Flere kvinner enn menn har hatt opprykk de siste tre årene, henholdsvis 35,3 og 31,4 prosent.

Undersøkelsen avkrefter Trygve Hegnars påstand om at kvinner feige fordi de velger å få barn fremfor å ta på seg lederjobber (Kaptial). Det er nettopp kvinner i alderen 36-49 år som har flest opprykk.

Menn dominerer fremdeles i toppen
Til tross for at kvinner rykker hurtigere opp, eksisterer det et gap mellom menn og kvinner i lederstillinger. Undersøkelsen viser at kvinner kommer dårligere ut enn menn i samtlige ledergrupper, samtidig som utdanningsnivået er noenlunde likt mellom kjønnene.

Hvilken betegnelse passer best på din stilling?

Menn

Kvinner

Medarbeider uten lederansvar

58,4 %

70,7 %

Arbeidsleder/formann

10,0 %

4,9 %

Lavere ledelse

7,9 %

6,5 %

Mellomledelse

10,9 %

8,5 %

Toppledelse, stab

1,9 %

1,6 %

Øvre toppledelse, linje

2,1 %

0

Produktleder/prosjektleder

4,5 %

4,1 %

Leder i prosjekt

3,8 %

3,7 %

Kilde: LiB2 undersøkelse 2001

Kulturendring må til for å øke andelen kvinnelige ledere
På spørsmål om hva bedriftene kan gjøre for å øke kvinneandelen i lederstillinger rangerer menn og kvinner ulike tiltak forskjellig. Som førstevalg sier kvinnene (56,6 prosent) at kvinner må få flere tilbud om stillinger over deres nåværende nivå enn de gjør i dag for å øke andelen kvinnelige ledere i næringslivet. Menn derimot mener fleksible arbeidstidsordninger er viktigst. Kvinnene påpeker også at endring av bedriftskulturen er viktig for å få flere kvinnelige ledere. Med dette menes det at bedriftskulturen er altfor preget av menn stil. 

Vi vet at det er langt færre kvinner enn menn blant lederne i arbeidslivet. Er det noe din bedrift kan gjøre for å få flere kvinner i ledende stillinger?

Menn

Kvinner

Ja, mer fleksible arbeidstidsordninger

40,4 %

42,6 %

Ja, etterutdanning og andre tilbud om kompetanseutvikling

31,7 %

53,7 %

Ja, gi kvinner flere tilbud om stillinger over deres nåværende nivå enn det de får i dag

29,3 %

56,6 %

Ja, endre bedriftskulturen, den er altfor preget av menns stil

29,1 %

54,5 %

Nei, det tviler jeg på

29,1 %

5,8 %

Ja, etablere bedriftsbarnehage

21,4 %

21,5 %

Ja, større mulighet til å arbeide hjemme

20,8 %

25,6 %

Ja, etablere ordninger som passer for kvinner

20,1 %

21,5 %

Ja, endre møtekultur og effektivisere og redusere bruk av tid på jobb

10,9 %

24,8 %

Kilde: LiB2 undersøkelse 2001

Menn og kvinner la vekt på de samme argumentene når de ble spurt om å begrunne hvorfor en skal arbeide for kulturendring og større likestilling i sin egen bedrift. Rettferdighet scoret høyest. Deretter fulgt disse argumentene: best mulig ressursutnyttelse, bedre arbeidsmiljø, mer attraktiv arbeidsplass og bedre ledelse. Bare 11,5 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene svarer at de har ingen gode grunner for å jobbe for større likestilling.

Unge menn er mest skeptiske
Flertallet av menn og kvinner har krysset av for tiltak bedriften kan gjøre for å styrke andelen kvinnelige ledere. Kun 5,8 prosent av kvinnene og 29,1 prosent av mennene tviler på at bedriften kan gjøre noe. Menn er altså fem ganger mer fornøyd med en situasjon der kvinner er underrepresentert i lederstillinger enn det kvinner er. Det er de unge mennene som er mest skeptiske til kvinnelige næringslivsledere, 35,5 prosent av mennene under 36 år mener at bedriften gjør nok for å få flere kvinnelige ledere mot 22 prosent av mennene over 50 år.

Mer oppmerksomme på kjønnsproblematikken 
Begrepet kjønnskvotering har gjerne blitt oppfattet som at en kvinne favoriseres framfor en mann som er bedre kvalifisert. Denne feiltolkningen er nå i ferd med å forsvinne. Flertallet i denne undersøkelsen har tolket begrepet som at begge kandidatene er like godt kvalifisert, men at det er det underrepresenterte kjønn som er valgt. 

Verken menn eller kvinner overbevist om at det er full likestilling på arbeidsplassen. På spørsmål om lik lønn for arbeid av lik verdi, om menn og kvinner blir vurdert likt lønnsmessig ved ansettelse og ved lønnsoppgjør, oppfatter kvinner at de blir diskriminert. Heller ikke alle menn tror at det er lik lønn for arbeid av lik verdi.

Nyhetsarkiv


  Kvinnebasen
LN 27.08.2001