Nyheter
14  mars  2002

 Resultater av "Hidden Assets"

På kvinnedagen 8. mars forhåndspresenterte Association of International Professional and Business Women (AIPBW) og Statens Nærings og distriktsutviklingsfond (SND) resultatene fra forskningsprosjektet. Den endelige "Hidden Assets" rapporten foreligger i juni. 

God oppslutning
"Hidden Assets" hadde som formål å undersøke i hvilken grad kvinner med internasjonal bakgrunn får brukt sin kompetanse i norsk arbeidsliv.

Det ble sendt ut spørsmål til 850 kvinner, hvorav 600 med  bakgrunn fra andre land enn Norge. "Hidden Assets" mottok 294 svar, noe som utgjør en svarprosent på hele 35 prosent. De som deltok hadde forholdsvis lik grad av utdanning, gjennomsnittsalder og familiemønster. 

Tiltross for store likheter, kunne undersøkelsen avsløre klare forskjeller mellom kvinnene med hensyn til i hvor stor grad de får brukt sin kompetanse i norsk arbeidsliv. 

Kvinner fra vesten mest fornøyd
Forskjellen mellom norske og utenlandske kvinner fra vesten er mindre enn i utgangspunktet ventet. Hovedskillet går mellom kvinner fra Vesten, det vil si Vest-Europa, USA og Skandinavia og ikke-vestlige land som i undersøkelsen omfatter Øst-Europa, Asia, noen nasjoner fra Latin- Amerika og afrikanske land. 

Kvinner fra ikke-vestlige land bruker fem ganger så lang tid på å få jobb, søker mer enn dobbelt så mange jobber og får færrest jobbtilbud. Rapporten oppgir språkproblemer som mulig årsak. Samtidig opplever 65 prosent av de spurte at engelsk er den viktigste språklige forutsetningen i norsk arbeidsliv. "Hidden Assets" mener derfor å avlive myten om norsk språk som en forutsetning for å lykkes på arbeidsmarkedet.

En milepæl
- Det har vært vanlig å spørre hva andre synes om folk med minoritets bakgrunn. Denne undersøkelsen har gjort det motsatte og bedt minoritetene selv sette ord på egne opplevelser. Derfor er "Hidden Assets" en milepæl, fastslår daglig leder i Senter mot etnisk diskriminering (SMED), Manuela Ramin-Osmundsen.

AIPBW

Nyhetsarkiv

 

Kvinnebasen
LK 04.04.2002