Nyheter
9  januar  2002

Makten i møterommet

Maktforskerne Sigmund Grønmo og Trond Løyning har sett nærmere på nettverk og møtestrukturer i næringslivet. De konkluderer med at omfanget av overlappende nettverk i det private norske næringslivet er blitt mindre. Dessuten er kvinneandelen svært lav. Studien er en del av makt- og demokratiutredningen 1998-2003 og vil publiseres til våren.

Overlappende styreverv
Professor i sosiolog Sigmund Grønmo og universitetsstipendiat Trond Løyning har avdekket et omfattende nettverk gjennom å studere overlappende styreverv. Dette er den forbindelsen som oppstår mellom to foretak når en person er styremedlem i begge foretakene. Omfanget av overlappende styremedlemskap nådde en topp i 1985, for så å gå ned på 1990-tallet. 

Hvilken betydning har det at enkelte styremedlemmer i store norske foretak er medlemmer av flere styrer?
-  Dette innebærer informasjonsutvikling, læring av ulikt slag og et visst potensial for koordinering. Disse indirekte båndene er av stor interesse når en skal forstå hvordan nettverk fungerer i næringslivet.

Maktsentrum
Hvilke bedrifter er de mest sentrale i nettverkene i norsk næringsliv?
- Det finnes til enhver tid et strukturelt senter i nettverket, som dannes ved at de mest sentrale bedriftene også har nære relasjoner til hverandre. Hvilke bedrifter som er de mest sentrale, har jevnlig forandret seg.

Fire bedrifter peker seg likevel ut som sentrale gjengangere i perioden 1970-1995: Det Norske Luftfartsselskap (senere SAS Norge), Elkem, Dyno og Vesta. Forskerne tror at andre norske bedrifter som Norsk Hydro, Kværner og Norske Skog, er så dominerende og store at de ikke er avhengige av å opprettholde noen spesielle nettverksforbindelser til andre bedrifter.

- Selv om senteret i nettverket består av ulike bedrifter på ulike tidspunkt, finnes det en engere krets av personer som er gjengangere i styrene til bedriftene i det strukturelle senteret.

"Gutteklubben Grey"
Forskerne betegner styremedlemmene i bedriftene som "Gutteklubben Grey". Riktignok er ikke aldersammensetningen studert, men det er en klart mannsdominert styreverden. De har identifisert 40 menn som er spesielt mektige styremedlemmer.

Positivt eller negativt for bedriftene?
Overlappende styremedlemskap kan føre til en felles forståelse av hva styrerollene innebærer og en felles oppfatning av næringslivets rolle i samfunnet, samt at en kan lære ting av hverandre. Men det kan også hindre alternative tankeganger og nye løsninger. Det ligger en fare i at de sentrale bedriftene blir for koordinerte. 


   
  Kvinnebasen
LN 09.01.2002