kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 19.12.2005

Regler om kjønnsrepresentasjon i styrer i allmennaksjeselskaper

Regjeringen har vedtatt at reglene om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene (ASA) skal tre i kraft fra 1. januar 2006. Allmennaksjeselskap som er stiftet før denne tid får to år på seg før de må oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon. Nye allmennaksjeselskaper må følge reglene for å bli registrert.

Stortinget vedtok i desember 2003 forslaget i Ot.prp nr. 97 (2202-2003) der allmennaksjeselskaper med private eiere skulle få regler som krever at det blant styremedlemmene i disse selskapene skal være et minimumsantall av hvert kjønn, tilnærmet 40 prosent. Denne regelen skulle først tre i kraft viss det viste seg at allmennaksjeselskapene etter to år ikke gjennomførte dette. Pr. juli 2005 var det bare 68 av til sammen 519 allmennaksjeselskaper som oppfylte kravene. Kvinneandelen i styrene var på gjennomsnittelig 16 prosent.

Det vil forelås en adgang til at regjeringen vil kunne gripe inn og hindre tvangsoppløsning der vesentlige samfunnsmessige hensyn tilsier det. Dette skal fremmes i Justisdepartementets kommende proposisjon om etterkontroll av aksjeloven.

De alminnelige reglene om sanksjoner, som innebærer tvangsoppløsning om selskapet ikke oppfyller lovens krav til styret, daglig leder og revisor, vil gjelde på vanlig måte.

JEL 19.12.2005