Nyhet
24  januar  2003

Ny giv i NHOs likestillingssatsing

Kvinnebasen mistenker NHOs nye likestillingsansvarlige Benja Stig Fagerland for være en del av det nye og mer troverdige imaget NHO holder på å skape seg i forhold til likestilling. 
- Jeg er ikke interessert i å generere flere rapporter, men jeg vil bidra til å faktisk øke andelen kvinner i lederposisjoner innenfor NHO-området. Målsetting og fokus er klart, konseptet og strategien er på plass - 5. mars går startskuddet for Female Future. Med dette går vi inn i handlingsrommet, sier den utradisjonelle dansken. 


Fase 1: legitimitet 
En undersøkelse viser at hele 84 prosent av medlemsbedriftene i NHO mener samlet sett at det er positivt med flere kvinner i styrene. Hvorfor er det nå så mange bedrifter som nå er positive til likestilling?
- NHOs mandat er ikke primært å drive likestillingsarbeid, men forretningsutvikling. Tradisjonelle parametere som avkastning og kostnader vil fortsatt stå sentralt. Samtidig er det problematisk med for homogene styrer. Når vi vet hvor god tilgang det er på fremragende kvinnelige ressurser, er det et stort tankekors at de ikke er bedre representert i bedriftenes styrer og ledergrupper. Jeg tror bedriftene i større grad må drive med perledykkking for å oppdage de kvinnelige talentene. Det er talent som teller for morgendagens virksomheter, fordommer er en luksus vi ikke har råd til, forklarer Stig Fagerland med stor energi.

- Målet mitt er at likestilling blir en permanent del av forretningsutviklingen, å ”mainstreame” likestilling. NHO vil sine medlemsbedrifters beste og likestilling er et av flere suksesskriterium! Det handler om å ta i bruk all intellektuell kapital - også kvinners - og om skape god dynamikk i ledergrupper og styrer. Økende konkurranse og behov for kontinuerlig endring krever kompetente styrer og dynamiske organisasjoner. Innovasjon krever samarbeid og samspill mellom mennesker med ulik kompetanse. Derfor setter NHO fokus på likestilling, variasjon og verdiskapningen. Flere kvinner i bedriftens ledelse og styrer er rett og slett god forretningsutvikling, sier Stig Fagerland

NHO og andre i næringslivet har blitt kritisert for å ha for mye fokus på lønnsomhet og verdiskapning i sitt likestillingsarbeid.
- Ja, og hva så? Jeg er lei diskusjoner om hva likestilling er. Alle ønsker å gjøre noe med den skjeve kjønnsfordelingen, men for få handler i praksis. Det er de faktiske tiltak og ferdigheter som vil bringe oss fra mål til resultater. Jeg er ikke opptatt av hva man kaller det og hvilke argumenter som er de beste. Vi kaller det for forretningsutvikling da det er her NHO har legitimitet, sier Fagerland som er lite opptatt av å fremstå som politisk korrekt.

- Samtidig bør det understrekes at økt kvinnerepresentasjon er et veldig viktig delmål, men hovedmålet må samtidig være å styrke den totale norske ledelses- og styremodell. En må jobbe med å forbedre og styrke plattformen, ikke bygge på sand og støtte opp på usikre grunnstrukturer. Da lurer vi oss selv, presiserer Benja.

Gissel?
Mange som jobber med likestilling på en arbeidsplass føler seg som gisler. En blir kritisert fra alle hold, og uansett hva en gjør, så blir det galt. Føler du det slik?
- Nei, jeg har fått solid støtte i NHO sentralt. Regionsapparatet , landsforeningene og medlemsbedriftene stiller seg også svært positive til at det skjer noe. Og møter jeg motstand, så gjør det meg bare enda mer motivert til å lytte, prestere bedre, og fremstå tydeligere, sier hun uredd. 

Stig Fagerland har bakgrunn fra næringslivet og mener at dette er en fordel i arbeidet for større verdiskapning og likestilling i NHOs medlemsbedrifter. Hun har seks års internasjonal ledererfaring, blant annet fra IT-bedriften Oracle, der hun fikk utmerkelser og avanserte til konsernets strategiske råd. Hennes kompetanse spenner seg fra forretningsutvikling, strategisk ledelse og til innovasjon. 

Fase 2: handling
NHO har lenge blitt kritisert for manglende resultater.
- NHO har i en årrekke jobbet systematisk med likestillingsarbeid selv om vi selvsagt skulle ønske at det hadde bidratt til bedre resultater. Det positive er at den plattformen som er skapt, gir nå mulighet til å gå et trinn videre mot handling. Og når det er sagt, føler jeg at vi nå er på rett vei. Vi er nå over fasen der en går konkret til verks – handlingsrommet - kaller jeg det. 

- For å få handling må en inkludere og involvere alle parter. En snubler gjerne der folk ikke føler seg som del av en endringsprosess. Jeg bruker den solide kompetansen som finnes i NHOs ulike avdelinger. Det finnes mye energi og engasjement i NHO, og jeg synes prosessen er kommet godt i gang. 

Hvordan skal så NHO få frem flere kvinner?
- Bedriftene må selv sette premissene og forplikte seg til å være med på en prosess. NHO satser på konseptet FemaleFuture. Ideen er å koble kompetente kvinner med bedriftene. Vi vil fremme fremragende kvinner i topplederposisjoner. Det vil bli lansert en rekke tiltaksområder innen kort tid. NHO har allerede startet med en ukentlig spalte med kvinnelige næringslivsledere i Norge (nho.no), som et ledd i arbeidet med å synliggjøre kvinner i næringslivet. 

- Dersom det eksisterer kvinnerelaterte barrierer for tilgang av ledertalenter må vi arbeide systematisk med dem. Tiltak må iverksettes som muliggjør at kvinnelige talenter akselererer i karrierestigene til våre bedrifter. Økt tilgang på ledertalenter vil øke virksomhetenes konkurransekraft, sier Stig Fagerland. Når vi ser tilbake på de siste tre årene, synes det klart at også norske bedrifter trenger å styrke sitt lederskap. Da har vi simpelthen ikke råd til å skusle bort fremragende kvinnelige lederemner.

Og Stig Fagerland utdyper.
- Bedrifters maktstrukturer, hvem som sitter i nøkkelposisjoner - fra ekspertstillinger til toppledere - skal være basert på talent, kompetanse og prestasjonsnivå. Et slikt system må være individbasert, det vil si at det er individuelle kvalifikasjoner som avgjør posisjonen. Både kvinner og menn må få lov til å ivareta sin individualitet. Vårt likestillingsarbeid skal ikke drives av å definere og kategorisere kvinner og menn. Slikt bringer bare fordommer med seg, og forverrer ofte dyktige kvinners posisjoner, fortsetter Fagerland.

Stig Fagerland legger til at fase 2 er lang. 
- Jeg vil være en inspirator og være åpen. Hemmeligholdelse kan skape unødig turbulens og støy, og hindre resultater. Jeg synes å se en sterk vilje hos bedriftene til forpliktelse i denne prosessen. Vi må ha et realistisk perspektiv og tilrettelegge for resultatoppnåelse.. 

Ikke sofademokrat akkurat
Hvorfor har du nå valgt å gjøre likestilling til en del av din karriere?
- Jeg er hele tiden på jakt etter nye utfordringer og denne var enorm, sier Stig Fagerland. Innovasjon og forretningsutvikling er mitt verktøy, – å gå fra mål til resultater er min ”passion”. Dette fikk jeg rik mulighet til i dette tilbudet.
NHO måtte skape resultater på likestilling. Bølgen som kom i kjølvannet av kvoteringsdebatten, var rett og slett for fristende for meg.

- Jeg har fått det inn med morsmelken. Min mor var sterkt opptatt av ”det hele mennesket”, med muligheten til å skape den identitet og det liv man gjerne vil ha, og debattene hjemme hos oss var heftige. Personlig mener jeg at så lenge kvinner ikke gjør seg synlige og tør stille krav om at det skal være mulig at gjøre karriere på kvinnelige premisser og som hele mennesker, vil vi aldri oppnå den likestilling som begge kjønn vil kunne nyte godt av, sier Fagerland

- Jeg har selv sett at det kan være vanskeligere for kvinner å nå til topps og ønsker å legge forholdene bedre til rette for min datters generasjon. Poenget er at en må sette sine meninger ut i livet samtidig som man er forpliktet til prosessen underveis, sier Stig Fagerland som selv følger slagordet ”Fra mål til RESULTATER”.

Benja tror at hennes engasjement for likestilling bringer henne videre.
- Målet er jo å få folk til å se at likestilling styrker forretningsvirksomheten. Og de fleste bedriftslederne mener dette allerede i dag, ifølge en undersøkelse vi har gjort blant NHO-medlemmene.

Optimistisk 
Fagerland har troen på at nye generasjoner vil bli mer likestilt. 
- Samtidig vil jeg understreke at jeg ikke er historieløs eller undervurderer utfordringen. Det er nettopp på grunn av mødrenes innsats, at dagens unge er i stand til å jobbe med nye likestillingsstrategier som er tilpasset nye samfunnsforhold. Kvinner må sette sine egne premisser for hvordan en vil ha det!

To timer med Benja Stig Fagerland går fort. Kvinnebasen takker for et inspirerende intervju. Den handlingsorienterte dansken har mye smart på hjertet, og det bør en fornuftig NHO ledelse fortsette å høre på.

Benja Stig Fagerlands profil

Les mer om NHO og likestilling

Nyhetsarkiv


  Kvinnebasen
LN 20.01.2003