kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 18.11.2004

Topposisjoner i Norge 2004

Likestillingssenteret har lagt frem årets Likestillingsbarometer, som viser fortsatt mangel på reell likestilling når det gjelder makt og innflytelse. Topposisjoner både innen stat og styring og næringsliv domineres av menn.

Stat og styring
Mest likestilte er kvinner og menn i stat og styring. Antall kvinnelige ledere i staten har økt med tre prosentpoeng fra i fjor. Fortsetter dette tempoet ser det ut til at regjeringen Bondevik vil nå målet om 40 prosent kvinnelige ledere innen 2006. Samtidig viser statistikken en dramatisk nedgang i enkelte departementer. Syv departementer oppnår ikke engang statens tidligere målsetting fra 2000 om 30 prosent kvinner i ledelsen. Gjennomsnittet i forhold til kvinneandelen blant ledere i staten er på 34 prosent. Fortsatt har elleve av totalt 17 departementer en kvinneandel på 37 prosent eller lavere.

Av totalt 5179 personer i statlige styrer, råd og utvalg, er det 2207 kvinner. Det gir en kvinneandel på 43 prosent. Tallene sier derimot ingenting om hvorvidt alle styrer råd og utvalg faktisk oppfyller kravet om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Gjennomsnittstallene indikerer kun en tendens, og statistikken viser hvilke departementer kvinner er underrepresentert og overrepresentert. Dårligst er Samferdselsdepartementet med 21 prosent kvinner i sine styrer, råd og utvalg.

Næringsliv
Næringslivet skårer i 2004 sin høyeste sum på Likestillingsbarometeret noensinne, noe som skyldes økt kvinneandel i toppledelse og styreposisjoner. Likevel er næringslivet langt fra likestilt, og menn besitter til sammen 82 prosent av posisjonene. 75 prosent av 380 allmennaksjeselskap har ikke kvinner i ledelsen, og kun 112 av totalt 844 styreposisjoner i samtlige aksjeselskaper notert på Oslo Børs besittes av kvinner. Kjønnsfordelingen i 489 norske asa-selskaper, har en kvinneandel på elleve prosent og en mannsandel på 89 prosent. Hvis norske asa-selskaper skal klare å oppnå en kvinneandel på tilnærmet 40 prosent i sine styrer, må rundt 740 mannlige styremedlemmer bytte plass med kvinner innen juli 2005.

26 177 foretak er ledet av kvinner og 133 708 av menn. 87,5 prosent av 160 445 foretak har mannlig styreleder. Norge kommer på 16. plass blant 28 land når det gjelder entreprenørskap blant kvinner. Det er under gjennomsnittet. Når det gjelder likestilling i forhold til entreprenørskap, er det åpenbart at politikerne tror at kvinner og menn opererer under like forutsetninger. Politikken på dette feltet utformes som om kjønns- og livsvariabelen ikke er til stede, skriver Likestillingssenteret i barometeret.

Likestillingsbarometeret
I år er det femte gang Likestillingssenteret utgir Likestillingsbarometeret. Barometeret målet "trykket" på likestillingen innenfor fem områder: Stat og styring, kommune, næringsliv, forskning og utdanning og arbeidsliv generelt. Nytt kapittel i år har fått tittel Likestilling i hjemmet. Hvert kapittel avrundes med konkrete forslag til hva Likestillingssenteret mener kan gjøres for å øke likestillingen mellom kvinner og menn.

Les mer, bestill eller last ned Likestillingsbarometeret

LKA 18.11.2004