kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 11.12.2003

Fortsatt lav kvinneandel i topposisjoner
 

Likestillingssenteret har lagt frem sitt årlige Likestillingsbarometer. Stillstand og stagnasjon er ordene likestillingsdirektør Long Litt Woon velger for å karakterisere likestillingen på fem viktige samfunnsområder i 2003. Næringslivet er det samfunnsområdet som skårer lavest på Likestillingsbarometeret.

Til tross for regjeringens trussel om lovpålagt kjønnskvotering til styrene i 2005, er kjønnsbalansen i liten grad bedret etter årets generalforsamlinger. Likestillingsbarometeret viser at 92 prosent av styremedlemmene i norske allmennaksjeselskaper er menn. I mars 2003 bekledde kvinner kun 99 av totalt 972 styreposisjoner. Det gir en kvinneandel på 10,2 prosent. I fjor var kvinneandelen på 7,5 prosent. Til sammenligning er kvinneandelen i styrene i statsforetak og statsaksjeselskap på 45,7 prosent.

Også i lederstillinger innenfor privat sektor, er mannsdominansen stabil. I topplederstillingene er mannsandelen på hele 82 prosent, og syv av ti mellomledere er menn.

Selv om andelen kvinner som etablerer egen bedrift i Norge har steget noe de siste årene, viser Likestillingsbarometeret at andelen kvinner fortsatt er meget lav. Omtrent 80 prosent av alle nyetableringer foretas av menn.

Toppnoteringen i Likestillingsbarometeret for 2003 under næringsliv går til Trygg-Hansa Forsikring, Norge for å ha like mange kvinner som menn i ledergruppen og ellers på alle nivåer i bedriften. Bunnoteringen går til regjeringen for å fjerne kravet om at 40 prosent av etablererstipendmidler skal tilfalle kvinner.

Les mer

LK 11.12.2003