Nyheter
13. januar 2003

Gabrielsen gir ASA'ene råd

Næringsministeren avsluttet 2002 med å sende brev til styrelederne i Norges allmennaksjeselskaper. I brevet understreker han at norsk næringsliv går glipp av store verdier ved ikke bedre å utnytte den ressurs som ligger i kvinnelige ledere og styrerepresentanter. Han mener at økt andel kvinner i styrene representerer et potensiale for økt verdiskapning. For å hjelpe allmennaksjeselskapene med å unngå lovregulering om kjønnsmessig balanse i styrene la Gabrielsen ved en 15 punkts liste over tiltak. Tiltakene skal kunne være til hjelp i bedriftenes arbeid med å nå målet.


1. Diskuter hvilke muligheter større mangfold og spesielt flere kvinner i styret, valgkomiteen og bedriftsforsamlingen gir bedriften.

2. Sett mål for hvor stor kvinneandel i styret som skal nås per år i de tre nærmeste årene.

3. Lag en oversikt over styremedlemmer som står på valg og når.

4. Gå gjennom styresammensetningen og vurder hva salgs kompetanse og andre kriterier en ny styrekandidat bør fylle.

5. Åpne for personer med nye typer kompetanse, ulike erfaringer, i tillegg til annen bakgrunn/kultur, personlighet, kjønn, alder osv. i styret. Sørg for et styre med mangfold!

6. Bruk valgkomité ved rekruttering av styrerepresentanter. Gi valgkomiteen klare kriterier å jobbe ut ifra og påse at disse passer både kvinner og menn. Sørg for at både kvinner og menn er i valgkomiteen. Forplikt valgkomiteen aktivt til å rekruttere kvinner, bl.a. at den skal redegjøre for hva som er gjort og ikke gjort for å rekruttere kvinner til styret.

7. Gjør de største aksjonærene oppmerksom på valgkomiteens/styrets beslutninger og mål.

8. Start søk etter nye styrekandidater i god tid før generalforsamlingen – dette er en kontinuerlig prosess.

9. Vær bevisst på navn og aktuelle personer i omgivelsene og registrer systematisk potensielle styrekandidater. Søk i nye nettverk og eksisterende databaser. 

10. Be styremedlemmer og kolleger finne frem, motivere og synliggjøre potensielle styrekandidater i egen bedrift.

11. Oppfordre og motivere ansatte og spesielt kvinner i bedriften til å påta seg styreverv i andre selskaper for at flere skal få interesse for og erfaring med styrearbeid.

12. Legg til rette for at styrerepresentanter av begge kjønn som ønsker kan få en mentor/veileder. Bevisstgjør og bryt den tradisjonelle sementeringen ved å ha kvinnelige mentorer for menn og omvendt, yngre medarbeidere som mentorer og rettledere og lignende.

13. Tilby styrekandidater og styrerepresentanter, både menn og kvinner, kurs og annen opplæring i styrearbeid. Dette kan også gjelde nyansatte som en del av opplæringen (for eksempel som en del av trainee program).

14. Tilby karriereveiledning. Bevisstgjør spesielt kvinner på deres egen karriereutvikling og strategi for dette.

15. Sørg for den praktiske tilretteleggingen. Bedrifter som tilbyr goder som for eksempel fleksible arbeidstidsordninger, hjemmekontor, barnehageplass, hjemmehjelp m.m., gir bedre mulighet for kombinasjon av jobb, styreverv og familieliv. Legg møter og styremøter til familievennlige tider på dagen og ikke til kvelder og helger.

 

Nyhetsarkiv

 

   
  Kvinnebasen
LK 13.01.2003