Månedens bedrift august 2003
AS Vinmonopolet
 
Sosialdepartementet oppnevner styret til Vinmonopolet, som i dag har 44 prosent kvinner. I ledergruppen er kvinneandelen lavere, med 33 prosent. Det utgjør allikevel flere kvinner enn i mange andre store norske bedrifters ledergrupper. Også til mellomlederposisjoner har Vinmonopolet rekruttert flere kvinner de siste årene.
- Det har skjedd mye i administrerende direktør Grøholts tid, forteller Nordis Vik Olausson, direktør i Økonomi- og HR-avdelingen.

Individet i fokus
Vinmonopolet har ingen programmer eller tiltak rettet spesielt mot kvinner for å øke kvinneandelen i ledersjiktet. Olausson forteller imidlertid at Vinmonopolets ledelse i løpet av de siste årene har vært spesielt opptatt av et størst mulig mangfold i hele organisasjonen, også i ledelsen.
- Jeg tror det handler om holdninger og konkrete tiltak som underbygger mangfoldet. Vi ønsker å sette individet i fokus ved blant annet å ha en bevisst holdning til opplæring og utvikling.  Leder- og medarbeiderutvikling er nøkkelord i så måte. Dette var avgjørende faktorer for meg når jeg bestemte meg for Vinmonopolet, sier hun.

Olausson legger til at alle har et ansvar for å synliggjøre seg selv og sin egen kompetanse.
- Vi ønsker aktive og engasjerte medarbeidere. Folk som tar ansvar. Denne oppskriften gjelder både for menn og kvinner.

Mangfold i en kompleks verden
- Hvis en mann og en kvinne stiller likt til en jobb, velger vi den personen av det kjønnet det er færrest av, forklarer Olausson.
- Så dere praktiserer moderat kjønnskvotering, spør Kvinnebasen?
- Det gjør vi fordi vi ønsker mangfold. Verden er, som kjent, ganske kompleks. En ledergruppe utelukkende bestående av folk med samme alder, kjønn, utdanning og bakgrunn, er antakeligvis så ensartet at en ikke fanger opp denne kompleksiteten på en tilstrekkelig måte. For best mulige beslutninger er det nødvendig med ”litt av hvert”. Forskjellige folk ser verden på forskjellig måte. Jeg tror det er så enkelt.

For at en ledergruppe skal være god, bør den være balansert av ledere med ulik tilhørighet, mener Olausson.
- Ideelt sett bør det være et mangfold i forhold til utdannelse, bakgrunn, alder og kjønn. Som ledergruppe må vi spille på hverandres kompetanse og dyktighet. Jeg forventer gjensidig engasjement. Slik blir vi sterke sammen, hevder hun.

Flere kvinner i lederstillinger
Vinmonopolet oppfyller regjeringens krav om minst 40 prosent av begge kjønn i styrene. Med 33 prosent kvinner i ledergruppen, stiller Vinmonopolet også der blant de ”beste” i klassen av Norges største bedrifter.
- Er dere tilfredse med det, spør Kvinnebasen?
- Det ville blitt veldig matematisk om vi var opptatt av en 50/50-fordeling. Da tror jeg nesten vi hadde mistet fokuset litt. Dagens ledergruppe består av to kvinner og fire menn. Ved eventuelle nyansettelser håper vi selvfølgelig på mange dyktige søkere av begge kjønn, sier Olausson

- Kvinnebasen lurer på om økt antall kvinner i topp-posisjoner har ført til flere kvinner på mellomledernivå?
- Dette er det for tidlig å si noe om. Vi er to kvinnelige direktører, som har vært her et års tid. Det har imidlertid skjedd mye i adm. dir. Knut Grøholts tid. I 1996, når Grøholt begynte, fantes det verken kvinnelige direktører eller mellomledere i Vinmonopolet, mens 12,5 prosent av butikksjefene var kvinner. I dag er bildet et ganske annet. Nå er 33 prosent av direktørene, 23,5 prosent av mellomlederne og 40 prosent av butikksjefene kvinner.

Om Kvinnebasen
- Skal jeg være ærlig, så kjente vi ikke til Kvinnebasen før dette intervjuet, innrømmer Olaussen.
Etter å ha kikket på basen mener hun at den er en åpenbar fordel for dem som er på jakt etter en dyktig kvinne.
- Som et aktivt medium for å rekruttere kvinnelige ledere synes jeg basen er positivt, fortsetter hun, og legger til at en risiko ved å fokusere mye på kvinnerepresentasjon, kan være at andre viktige aspekter ved mangfoldet taper oppmerksomhet.

Bedriftarkiv

   
  Kvinnebasen
LK 11.08.2003