Månedens leder - september 2000
Arbeidsdirektør Ted Hanisch

I dag er 4 av 10 ledere kvinner, og arbeidsdirektøren regner med at tallet vil øke. Et av tiltakene for å øke andelen kvinner i ledelsen i aetat har vært et lederutviklingsprogram.

- Vi prøver å fange opp kandidater som er aktuelle som ledere. Kandidatene får tilleggsopplæring og mulighet til å hospitere som ledere, avdelingsledere, distriktsarbeidssjefer og i administrasjonen i Arbeidsdirektoratet. Det er stort sett bare kvinner som deltar.

Hanisch har selv tatt initiativ til programmet. Han deltar også i rekrutteringen av ledere som intervjuer.

Da Likestillingsutvalget i aetat skulle dele ut Likestillingsprisen for 1999, gav de den til Hanisch.

Hvorfor er det viktig å rekruttere kvinner til lederstillinger?
- Det handler om å utnytte kompetansen på best mulig måte. Selvfølgelig er det også en politisk målsetting om likestilling som ligger bak. Men vi har allerede oppfylt minstekravet ved at 4 av 10 ledere er kvinner. Derfor er det for oss mer et spørsmål om at kvinner utgjør en stor andel av de ansatte. Jentene som søker seg til oss er godt kvalifiserte. Det gjør dem godt egnet til ledere.

Kvinnebasen er et viktig verktøy i lederrekrutteringsarbeidet i aetat. Personalreglement sier at Kvinnebasen skal taes i bruk når man leter etter kandidater til lederstillinger og det ikke er nok kvinnelige søkere.

Hanisch ser på nettbasert rekruttering som et vekstområde.
- Nettbasert rekruttering vil stige så fort at det vil være det normale. De fleste er på nett på jobben og derfor er det kort vei til en rekrutteringsbase på nettet.
Og han mener ledere ikke lenger kan være skjermet for IT- utviklingen.
- Ledere må kunne bruke IT-verktøy, hvis ikke har de rett og slett gått ut på dato.

Nøkkeltall for aetat, kvinneandel, prosent.
          
Årsverk 60
 
Ledere ved distriktskontorer totalt 38
Fylkesarbeidssjefer 19
Distriktssjefer 35
  Avdelingsledere 43
Nestledere 45
 
Ledere aetat Arbeidsdirektoratet totalt 39
Avdelingsdirektører 50
Underdirektører 46
 
Styret i aetat Arbeidsdirektoratet (31.12.1999) 71

Bedriftarkiv

   
  Kvinnebasen
KB 05.09.2000