Månedens bedrift
September / oktober  2002

Handelshøyskolen BI 

For Torger Reve, rektor ved Handelshøyskolen BI,  har det vært et mål å ha flere enn bare én kvinne i styret. Med 50 prosent kvinneandel har BI definitivt nådd dette målet. 
- Av eksterne styremedlemmer har vi to kvinner og to menn. Av interne styremedlemmer har vi to kvinner og en mann. For meg er dette helt logisk, og ikke lengre noe tema. Det går av seg selv, legger han til, og er stolt av å kunne skilte med etterspurte styrekandidater som Gunn Wærsted og Ingvild Myhre i valgkomiteen.

Å unngå tunnelsyn
Reve er opptatt av mangfoldets betydning i ledergrupper og styrer, og mener det skjer noe positivt med en ledergruppe når blant annet kvinner kommer inn. 
- Mangfold består for øvrig av mer enn bare to kjønn, men det første og mest opplagte som kan gjøres for å skape mangfold er i hvert fall at begge kjønn er representert, påpeker Reve.

Når Kvinnebasen spør om kvinner og menn har ulike egenskaper, nikker Reve bekreftende, og legger til at de har ulik erfaringsbakgrunn.  
-En viktig erfaring kvinner har, er at de for eksempel har vært hjemme med barn. Dette gjør deres erfaringsbakgrunn flersidig, og kan være et godt bidrag til å unngå tunnelsyn i en ledergruppe eller styresammenheng.                                     

- Dessuten kan kvinner ofte være mer opptatt av sak, noe som kan føre til at konflikter dempes. På denne måten kan kvinner bidra til at menn disiplinerer seg.  - En gruppe med bare kvinner er imidlertid like lite å foretrekke som rene grupper av menn, legger Reve til.

BI som forretningsidé
Som et viktig argument i debatten om mangfold i styre og ledelse viser Reve til at de fleste produkter bedriftene selger henvender seg til alle - selvsagt også kvinner. Da bør bedriftenes ledelse reflektere det samme. Av studentene på BI er 50 prosent jenter, og BIs høye andel av kvinner i topposisjoner fungerer som positive rollemodeller for studentene.  

Ikke bare er det viktig med kvinner på direktør og styrenivå. Reve understreker også viktigheten av kvinner blant de faglige ansatte, ettersom de er med på å forme perspektiver i utdanningen.
 - Og for å øke rekruttering av kvinner på lengre sikt, må vi nå ut til ungdommen. 

Samtidig sier Reve at det ikke nødvendigvis finnes en kausalsammenheng mellom kvinner i styre og ledelse og høy lønnsomhet.  Bedrifter som drives godt ser også betydningen av mangfold.

Tregheter i systemet
Kvinnebasen berømmer Reve for å ha unevnt BIs første kvinnelige professor Bente Løwendahl, men påpeker at det har tatt fem år å nå dit.
 - Akademiske prosesser er langsiktige, men jentene har kommet til , og på stipendiatnivå er det nå likestilling på BI. Det betyr at vi har god tilgang på kvinnelige akademikere. Disse er potensielle kandidater til topposisjoner, sier han, og forsikrer oss om at den åpenbare tilgangen på kvinnelige kandidater vil sette fart på rekrutteringsprosessen.  - Kanskje vil det bli utnevnt en ny kvinnelig professor hvert år fremover,  sier han forhåpningsfullt.

I motsetning til i næringslivet, hvor det ligger en treghet i systemet i forhold til å rekruttere kvinner til ledelse- og styreposisjoner, har dette blitt en naturlig prosess ved BI. Reve hevder at det ikke finnes interne stengsler for kvinner.       - Kvinnene på BI jobber dessuten sammen i ulike nettverk, for eksempel for kvinnelige doktorander, forteller han.                                                                        

- Til tross for at det finnes mange kvalifiserte kvinner, kan det allikevel være vanskelig å få rekruttert disse. Det skyldes at rekrutteringssystemet er ganske komplisert, og ofte henter vi kandidater fra utlandet, forklarer Reve. Å hente inn folk fra utlandet er, i følge Reve, en positiv faktor som bidrar til å øke mangfoldsdimensjonen.

Kvotering som pådriver
Reve påpeker at det er politisk korrekt med likestilling i Norge, men at vi slett ikke har oppnådd dette i praksis.                                                                                   - Til og med USA ligger noe foran oss med hensyn til kvinnerepresentasjon i styrene. Til tross for at vi har kommet lengre i forhold til likestilling på de fleste andre områder i Norge enn i USA, har vi en langt større kjønnsmessig  ubalanse i valg av utdannelse her. Menn velger i større grad enn kvinner utdannelse som rekrutterer topplederposisjoner og styreverv.                   

Reve bemerker at dette også gjelder for studentene på BI, hvor det er overvekt av gutter på siviløkonomistudiet og innen finans. Flest jenter finner vi innenfor markedsføring og reiseliv. 

Ettersom studier fra BI rekrutterer direkte til næringslivet, er det spesielt viktig med høy andel kvinnelige studenter, sett i forhold til en langsiktig rekrutteringsstrategi. Men Reve mener også at det er nødvendig med krav og direkte pådrivere, som kan sette fart på tregheter i systemet.                               

- Kvotering er på sin plass dersom likestilling i styrene ikke oppnås frivillig. Denne trusselen er et språk næringslivet forstår, hevder han.  Han legger også til at det tar tid å endre styresammensetningene. Én og én må skiftes ut, og det tar tid, valgkomiteene er nøkkelen. - Helt rimelig er det allikevel å forvente at målet er nådd innen år 2005, som regjeringen har satt som endelig frist. 

Kvinnebasen
Reve gir uttrykk for at næringslivet har god bruk for ulike verktøy for å oppnå 40 prosent andel kvinner i styrene. Ett av disse er  Kvinnebasen. 
 - Men ikke for Kvinnebasens egen skyld, basen har bare verdi frem til målet er nådd. Da vil Kvinnebasen naturlig nok ha utspilt sin rolle, minner han oss på.

- Kvinnebasen alene er ikke nok til å øke kvinnenes representasjon i styre og ledelse. I store bedrifter skjer slike rekrutteringer gjennom nettverk. Derimot for mindre og mellomstore bedrifter kan kvinnebasen fungere utmerket, sier Reve. 

Han slutter seg til tanken om at Kvinnebasen kan fungere som en idébank.
Dessuten etterlyser han sine egne faglige ansatte ved BI i basen, og mener det er viktig for mangfoldsdimensjonen at også akademikere får plass i styrene. Kvinnebasen opplyser om at allerede 800 av basens kandidater er registrert som forskere.

Til slutt understreker Reve Kvinnebasens betydning som et likestillingspolitisk virkemiddel. - Det finnes ingen unnskyldning lengre, for kvalifiserte kvinner finnes.

 

Bedriftsarkiv

 

Kvinnebasen
LK 12.09.2002