Månedens bedrift - januar/februar 2002
Oslo kommune

For første gang er det oppnådd nøyaktig 50 prosent fordeling mellom kvinner og menn blant topplederne i sentral- administrasjonen i Oslo kommune. Både blant byrådets medlemmer, kommunal- direktørene og seksjonssjefene i sentraladministrasjonen er det nøyaktig like mange kvinner som menn.
- Både det nåværende trepartibyrådet og tidligere byråd har gjort et godt grunnlag for at Oslo kommune nå har full likestilling på toppen, sier byrådsleder Erling Lae til Kvinnebasen. 

Hvorfor er det enighet i byrådet om at likestilling på toppledernivå er en viktigoppgave?
- Det kommunale tjenesteapparatet skal gjenspeile befolkningssammensetningen i Oslo. Samtidig skal kommunen som arbeidsgiver vise i praksis at alle har like muligheter, uansett kjønn eller kulturell og geografisk bakgrunn. Dessuten er svært mange av våre dyktigste ledere kvinner. Det er i kommunnes egeninteresse som arbeidsgiver å ha forholdsvis jevn fordeling mellom kvinner og menn i lederstillinger. Og det er et politisk ansvar å bidra til at dette skjer. Det dreier seg om kvalitet i tjenestene, om god ledelse, men også om rettferdighet, sier Lae.

Kvinnebasen lurer på om Oslo kommune vil hvile på sine laurbær?
- Nei, nå som vi langt på vei har oppnådd full likestilling på toppledernivå, er det viktig å få videreført gode resultater på mellomledernivå og ut i virksomhetene, fortsetter byrådslederen.
- I tillegg må vi utvide likestillingsarbeidet slik at det også omfatter ansatte med minoritetsbakgrunn. Flere ansatte med minoritetsbakgrunn bør inn i ledende stillinger. Derfor har vi satt i gang en rekrutteringsplan der det blant annet er vedtatt at minst en person av minoritetsbakgrunn skal kalles inn til intervju når det er kvalifiserte søkere.

Hvordan har dere gått frem i rekrutteringspolitikken for å få flere kvinner inn?
- Vi har gjennom flere år gjennomført et eget rekrutteringsprogram og lederrekrutteringsopplegg som flere ansatte har gjennomgått. I tillegg er vi meget bevisst på likestilling i ansettelsesprosessen. Det er ikke vanskelig å rekruttere gode ledere av begge kjønn til Oslo kommune når viljen er til stede.

Har den høye kvinneandelen på toppledernivå ført til flere kvinner på mellomledernivå?
- Blant kommunaldirektørene er det like mange av begge kjønn. Blant seksjonssjefer i byrådsavdelingene er det rimelig lik fordeling, mens direktører for ytre etater og bydeler fortsatt har noen flere menn enn kvinner. Likevel er totalresultatet rimelig nær 50/50-fordeling. Vi tar arbeidet med å rekruttere mellomledere like alvorlig som toppledere og vi vil ha en så lik fordeling mellom kjønnene som mulig der også.

- Jeg er spesielt glad for å ha oppnådd gode resultater med bruk av stimulerende virkemidler i rekrutteringspolitikken. Der folk blir ansatt på grunn av gode kvalifikasjoner, gjør at andre ikke har følt at de er blitt forbigått, sier byrådsleder Erling Lae.

Nøkkeltall for Oslo kommune, prosent.
       Kvinner Menn
Byrådet 50 % (4) 50 % (4)
Kommunaldirektører 50 % (4) 50 % (4)
Seksjonssjefer

Virksomhetsledere

50 % (15)

41 % (18)

50 % (15)

59 % (26)

 

Sum alle toppledere

 

46 % (41)

 

54 % (49)


Bedriftarkiv

   
  Kvinnebasen
JFR 08.01.2002