Månedens bedrift - november/desember 2001
Sparebank1 Nord-Norge

Banksektoren har tradisjonelt sett vært menns arbeidsfelt. Dette har Sparebank1 Nord- Norge bestemt seg for å gjøre noe med.
- Hos oss har det vært enighet om at kvinneandelen i bedriften skal opp. Økt mangfold fører til bedre økonomiske resultater, uttaler en bestemt og fremtidsrettet konsernsjef Hanne Kristiansen.
 

Bevisst strategi
Sparebank1 Nord-Norge jobber aktivt for å få flere kvinner inn i bedriften og dens ledelse.
- Dette er en strategi vi har jobbet med gjennom flere år. Det er helt klart at satsingen har ført frem. Da Sparebank1 Nord-Norge ble etablert i 1989 var det nesten ingen kvinnelige ledere. På vår siste ledersamling var andelen kvinner omtrent 25 prosent. I fjor var 40 prosent av alle nyrekrutterte ledere kvinner. Likevel er det fremdeles en klar overvekt av mannlige banksjefer, sier konsernsjefen. 

Kvinnebasen spør hvorfor banken gjør en slik satsing?
- For det første er det slik at det historisk sett har vært et flertall av kvinnelig bankansatte, mens i ledelsen har kvinner vært i mindretall. Derfor har vi et ønske om å få en jevnere kjønnsfordeling også i ledelsen. For det andre kan mangfold i ledelsen gi positive resultater. Hun legger til at kvinner nødvendigvis ikke er annerledes enn menn, men at de ofte kan ha andre innfallsvinkler. Til sist trekker Kristiansen frem kundeperspektivet.
- Siden en stor del av våre kunder er kvinner, er det jo naturlig at kunden har mulighet til også å treffe en kvinnelig banksjef.

Bred forankring
Hvordan har Sparebank1 Nord-Norge klart å sette likestilling på dagsorden?
- Vårt hovedstyre har gjenom ulike strategidokumenter bevisst lagt vekt på likestilling og mangfold. Det har vært enighet både i ledelsen og blant de øvrige ansatte om at dette er en viktig og prioritert sak for bedriften, sier Kristiansen. Hun tror det ville vært vanskelig å lykkes uten denne forankringen.

Må gjøre seg attraktiv og synlig
Gjennom et samarbeid med Handelshøyskolen BI har Sparebank1 Nord-Norge jobbet med endrings- og markedsføringsledelse.
- Dette arbeidet har gitt oss mange nye impulser som blant annet har bidratt til at vi har fått et bevisst forhold til hvor viktig ledelsesfunksjonen er.

Kristiansen peker på enkelttiltak hun tror bidrar til endringer.
- Skal en kapre de beste arbeidstakerne, er det opplagt at en må skape en attraktiv arbeidsplass for de ansatte. Tilrettelegging slik at det er mulig å kombinere jobb og familie står derfor sentralt for å få tak i de beste hodene.

Vi bruker bevist trainee-ordninger for å få inn flere kvinner. Ved jobbannonsering oppfordrer vi også alltid kvinner til å søke. Skal en skaffe seg kvinnelig kompetanse, må en også synliggjøre dette. Hos oss er det tydelig at flere kvinner i dag enn tidligere viser interesse for å søke lederstillinger. 
- Det ikke et poeng å utelukkende rekruttere kvinner fordi de er kvinner. Egnethet, erfaring og personlige kvalifikasjoner er minst like viktig som hvilket kjønn du har, tilføyer Kristiansen. 

Nøkkeltall for Sparebank1 Nord-Norge, kvinneandel, prosent.

          
Hovedstyret 50 %
Banksjefer 18 %
Konsernledelsen 20 %
Utvidet konsernledelse   21 % 

Bedriftarkiv
   
  Kvinnebasen
JFR 26.11.2001